Dữ liệu biên mục
Đặng Thị Xoan
Thế giới tâm linh trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam chuyên ngành Văn học Việt Nam/ Đặng Thị Xoan; PGS. TS. Lê Thu Yến (hướng dẫn). - Tp. HCM: Trường ĐHSP Tp. HCM, 2019
        119 tr.; 29 cm + phụ lục
        Luận văn Thạc sĩ
        1. Văn học Việt -- Lịch sử và phê bình. 2. Thế giới tâm linh -- Phê bình văn học. I. Lê Thu Yến, PGS. TS., hướng dẫn.

Chỉ số phân loại DDC : 895.92209
Chỉ số xếp giá : 895.92209 Đ116X-th

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
HTU: 301 [ Rỗi ]  Sơ đồ
301009776
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)