Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
 
Trang chủ Thông tin chung Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
 

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh được xem là Trung tâm thông tin văn hóa, khoa học, kỹ thuật; là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Trường có chức năng tổ chức xây dựng và quản lý vốn tư liệu văn hóa, khoa học, kỹ thuật, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong toàn Trường. Thư viện có những nhiệm vụ chính sau:

  • Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu văn hóa, khoa học kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó.

  • Tổ chức cho cán bộ, nghiên cứu sinh và sinh viên của Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả các tư liệu do thư viện quản lý.

  • Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật.

  • Xây dựng các biện pháp tra cứu để bạn đọc tìm tài liệu được nhanh chóng.

  • Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung.

  • Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu các dạng tài liệu như sách, tạp chí, báo,… và biên soạn bản thông tin tóm tắt, giới thiệu thông tin thư mục.

  • Thường xuyên thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, cũng như các luận văn tốt nghiệp đại học, luận án cao học, phó tiến sĩ, tiến sĩ được bảo vệ tại Trường.

  • Có kế hoạch qui hoạch chủ động, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ,… cho cán bộ thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.