Trang chủ TRA CỨU Nhịp cầu bạn đọc Yêu cầu mua tài liệu Hỏi và Trả lời Trợ giúp
 
Trang chủ Thông tin chung Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ

   1. Chức năng

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động Thư viện.

 • Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường thông qua việc tổ chức thu thập, xử lý, lưu trữ và hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu của Thư viện.

  2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng chiến lược phát triển các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

 • Xây dựng nguồn tài liệu đủ lớn về số lượng, đảm bảo chất lượng và phong phú về loại hình phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường, lấy việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của bạn đọc làm mục tiêu và động lực để phát triển.

 • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động Thư viện.

 • Tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn tài liệu thuộc Thư viện quản lý.

 • Chủ động, tích cực trong việc đa dạng hoá, phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin một cách có hiệu quả, phù hợp với chương trình và định hướng của Nhà trường.

 • Từng bước nâng cấp hiện đại hoá Thư viện, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của Thư viện.

 • Mở rộng quan hệ với các thư viện trong và ngoài nước, các tổ chức liên quan đến lĩnh vực thư viện nhằm tăng cường sự trao đổi và hợp tác. Tiến tới Thư viện phải trở thành đầu mối khai thác, cung cấp, chia sẻ thông tin với các thư viện khác trong khu vực và trên thế giới.

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ viên chức Thư viện nhằm khai thác tối ưu các trang thiết bị và nguồn lực hiện có để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

 • Tổ chức và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật; bảo quản, kiểm kê tài liệu định kỳ. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.